Google+

Produkty za výhodné ceny   Kvalita za málo

Naša ponuka služieb

Náš ponúkaný zoznam tovarov a služieb

Ambra (parfuméria), parfémované vrecúška do bielizene, dezodoranty (parfuméria), vydymovacie prípravky (parfumy), ionón (parfuméria), základné zložky kvetinových parfémov, výťažky z kvetov (parfuméria), mäta na parfumérske použitie, parfumérske oleje, osviežovače vzduchu, parfumovaná voda, pižmo (parfuméria), parfumérske výrobky, čistiace toaletné mlieka, čistiace prípravky, farbivá na toaletné použitie, mastencový prášok (toaletný púder), oleje na toaletné použitie, toaletné prípravky, toaletné vody, bieliace pracie prostriedky.Amulety (klenotnícke výrobky), brošne (klenotnícke výrobky), budíky, busty z drahých kovov, diamanty, drahé kamene, elektrické hodiny a hodinky, klenoty, šperky z emailovanej keramiky, gagátové ozdoby, hodinky, hodiny, chronografy (hodinky), ihlice (klenotnícke výrobky), jantárové šperky, kazety na šperky, nástroje na meranie času, časomiery, náramkové hodinky, náramky (klenotnícke výrobky), náušnice, ozdoby (klenotnícke výrobky), perly (klenotnícke výrobky), prívesky (klenotnícke výrobky), prívesky na kľúče (bižutéria), prstene (klenotnícke výrobky), retiazky (klenotnícke výrobky), retiazky z drahých kovov, stopky, šperky, klenotnícke výrobky, štras (brúsené olovnaté sklo), zlato (surovina alebo polotovar).Posteľná bielizeň, posteľné pokrývky, posteľné pokrývky a prikrývky, papierové posteľné pokrývky, textilné slučky na vešanie záclon a závesov, záclonovina, textilné alebo plastové závesy, čalúnnické textílie, damask (tkaniny), drožet (tkanina s pretkávaným vzorom), čalúnnické espartové textílie, flanel (textílie), flauš (textílie), gáza (textílie), hodvábne textílie, hodvábne tkaniny na tlačové vzory, jutové textílie, kanava (riedka tkanina) na tapisérie alebo na vyšívanie, konopné tkaniny, krepón (jemná hodvábna tkanina), krep (textílie), ľanové textílie, plastové materiály (náhradky textílií), pogumované plátno, nie pre papierníctvo, elastické textílie, ševioty (vlnené tkaniny), textílie na bielizeň, textílie pre odevný priemysel, tkaniny, zefír (textílie), obrusy (okrem papierových), textílie neprepúšťajúce plyn na aerostaty (balóny), barchet (textílie), bavlnené textílie, plátno s kosoštvorcovým vzorom, bytový textil, kúpeľňové textílie (okrem oblečenia), textílie imitujúce kožušiny, textílie, lôžkoviny (bielizeň), moleskin (textílie), ochranné poťahy na nábytok, netkané textílie, obliečky na vankúše, textilné obrúsky na stolovanie, plachty, textilné podšívky, prikrývky, textilné nástenné dekorácie, textilné materiály, textilné uteráky, textilné uteráky na tvár.Bundy, čiapky, dreváky, galoše, kabáty, kombinézy (oblečenie), konfekcia (odevy), kostýmy, obleky, košele, kožušinové kabáty, kožušiny (oblečenie), krátke kabátiky, legíny, maškarné kostýmy, oblečenie pre motoristov, nohavice, oblečenie, futbalová obuv (kopačky), obuv na kúpanie, sandále na kúpanie, kovové časti na obuv, lyžiarska obuv, protišmykové pomôcky na obuv, vysoká obuv, obuv, odevy, plátenná obuv, plážová obuv, plážové oblečenie, podošvy na obuv, podpätky na obuv, športová obuv, plavky, podprsenky, spodná bielizeň, šály, svetre, športové tričká, dresy, tričká. Nažehľovacie ozdoby na textilné výrobky (galantéria), sponky do vlasov (ozdobné), ľudské vlasy, ozdobné brošne, navliekacie ihly, ozdoby do vlasov, klobúkové ozdoby, nie z drahých kovov, parochne, pracky (odevné doplnky), pramienky na predlžovanie vlasov, sieťky na vlasy, umelé girlandy, umelé rastliny, umelé vlasy, vtáčie perie (odevné doplnky), vrkoče (zapletené vlasy). Autá (hračky), bábiky, bábky, balóny na hranie, bazény (na hranie), divadelné masky, domčeky pre bábiky, hojdačky, hojdacie kone, guľky na hranie, hračky, kolobežky (hračky), lyže, ozdoby alebo darčeky rozdávané hosťom pri večierkoch, modely automobilov, šmykľavky (na hry), trampolíny, poľovnícke vábničky, šarkany, hry. Administratívna správa hotelov, administratívne spracovanie obchodných objednávok, reklamné agentúry, aktualizovanie reklamných materiálov, analýzy nákladov, aranžovanie výkladov, príprava a vyhotovenie daňových priznaní, dražby, fakturácie, fotokopírovacie služby, grafická úprava tlačovín na reklamné účely, hospodárske (ekonomické) predpovede, obchodné alebo podnikateľské informácie, vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby), komerčné informačné kancelárie, kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom, prenájom kancelárskych strojov a zariadení, zostavovanie štatistík, prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod, rozmnožovanie dokumentov, lepenie plagátov, obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby), maloobchodné alebo veľkoobchodné služby s farmaceutickými, zverolekárskymi a zdravotníckymi prípravkami a s lekárskymi potrebami, marketing, marketingové štúdie, organizovanie módnych prehliadok na podporu predaja, príprava miezd a výplatných listín, nábor zamestnancov, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo, obchodné alebo podnikové audity (revízia účtov), pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov, obchodné informácie a rady spotrebiteľom, obchodné odhady, obchodný alebo podnikateľský prieskum, poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti, odborné obchodné riadenie umeleckých činností, obchodný riadenie pre športovcov, odborné posudky efektívnosti podnikov, odkazovacie telefónne služby (pre neprítomných predplatiteľov), organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov, organizovanie obchodných alebo reklamných výstav, personálne poradenstvo, písanie na stroji, zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach, služby poskytované pri premiestňovaní podnikov, podpora predaja (pre tretie osoby), poradenstvo pri riadení podnikov, služby porovnávania cien, služby predplácania novín a časopisov (pre tretie osoby), predplatné telekomunikačných služieb (pre tretie osoby), predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja, predvádzanie tovaru, prehľad tlače (výstrižkové služby), prenájom fotokopírovacích strojov, prenájom reklamného času v komunikačných médiách, prenájom reklamných materiálov, prenájom reklamných plôch, prepisovanie správ (kancelárske práce), prieskum trhu, prieskum verejnej mienky, vzťahy s verejnosťou (public relations), reklama, on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti, tvorba reklamných filmov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky), rozširovanie reklamných oznamov, zásielkové reklamné služby, vydávanie reklamných textov, poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti, rozhlasová reklama, rozširovanie vzoriek tovarov, sekretárske služby, subdodávateľské služby (obchodná pomoc), vyhľadávanie sponzorov, spracovanie textov, správa počítačových súborov, sprostredkovateľne práce, stenografické služby, telemarketingové služby, televízna reklama, účtovníctvo, zostavovanie výpisov z účtov, vedenie účtovných kníh, obchodný alebo podnikateľský výskum, zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky).

 

Kvalitazamalo.sk

Váš spoľahlivý partner