Google+

Produkty za výhodné ceny   Kvalita za málo

Obchodné podmienky

 Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Kvalita za málo

(ďalej len ako „všeobecné obchodné podmienky")

Predávajúcim sa v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok označuje Marián Šadibol, so sídlom Nová Bystrica 75, 023 05 Nová Bystrica, IČO: 40758192,
zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Čadca , živnostenský register:č.502-9731
DIČ: 1021280810 IČ DPH: SK1021280810 (ďalej len ako „predávajúci"),
Orgán dozoru a dohľadu: Inšpektorát SOI so sídlom v Žiline, Predmestská 71, 011 79 Žilina
Kontakty: info-zavinac-kvalitazamalo.sk Reklamácie: info-zavinac-kvalitazamalo.sk Zákaznícka linka: 0907716817 Účet:IBAN:SK6211110000001366774005

Tovar si záujemca vyberá prehliadaním na webovej stránke www.kvalitazamalo.sk, pri objednávke cez internet uveďte, prosím, nasledujúce údaje:
Ak nakupujete ako spotrebiteľ, t.j. ako fyzická osoba, ktorá nekoná pri uzatváraní zmluvy na diaľku v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, uveďte meno a priezvisko, adresu. Zároveň uveďte Vaše telefónne číslo a e-mail.
Ak nakupujete v rámci Vašej podnikateľskej činnosti, uveďte aj obchodné meno, IČO, DIČ a miesto podnikania alebo sídlo.
Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky.
Záujemca o tovar odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru").
Detail objednávky a predpokladaný termín dodania tovaru až ku kupujúcemu s vami dohodneme e-mailom prípadne telefonicky.
Na Vami uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

Záväzná objednávka sa odosiela kliknutím na kolónku "Objednávka s povinnosťou platby!"

Predávajúci je pri nezrušenej objednávke povinný splniť objednávku a dodať kupujúcemu tovar v lehote najneskôr do 30 dní.
Tovar so statusom Doručenie do 48hod zvyčajne expedujeme do 24 hodín.
Pri kombinácii objednávky so statusom Doručenie do 48hod a inými statusmi je doručenie tovaru podľa statusu na danom produkte.
Pri platbe na dobierku je tovar posielaný ako List - Zasielame ho ako dobierka, 1trieda Doporučene Ak je tovar posielaný ako Balík - Zasielame ho ako dobierka, Balík na poštu 3,-€ alebo Balík na adresu 5,-€ Poplatok za Dobierku je 1,-€ - odporúčame používať on-line platbu PayPal
Platba na dobierku bola zrušená kvôli nepreberačom zásielok.
Na tovare so statusom Na objednávku je doručenie do 30 dní.
Dodanie tovaru uskutočňujeme počas pracovných dní cez Slovenskú poštu v jej prevádzkových hodinách, o presnom dni expedície a dodania tovaru vás budeme informovať e-mailom, prípadne telefonicky.
V prípade neprevzatia zásielky zákazníkom (na základe objednávky) si vyhradzujeme právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.
Takémuto zákazníkovi ďalší tovar na dobierku zasielaný nebude !!!
V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť všetky náklady súvisiace s nedoručeným tovarom na naše číslo bankového účtu, kde uvedie ako variabilný symbol telefónne číslo na ktoré bola objednávka viazaná, tieto náklady mu budú vyčíslené a zaslané na jeho žiadosť emailom.
Predávajúci nezodpovedá za prípadné chyby v objednávkach spôsobené kupujúcim.
Náklady vzniknuté v súvislosti s takýmito chybami znáša kupujúci (výrobné a prepravné).
Predávajúci je oprávnený odmietnuť plnenie objednávky, pokiaľ kupujúci nemá vyrovnané všetky záväzky po lehote splatnosti voči predávajúcemu alebo ak sa táto objednávka javí ako falošná.
V prípade, že tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva kupujúci predávajúcemu právo predať dopravcovi nutné minimum osobných údajov pre bezproblémové doručenie tovaru (meno, adresa, telefón,email).
Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a DPH dostane kupujúci spolu s tovarom.
Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba prevezme objednaný tovar.
Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania skladových zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode.
Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už prípadnú zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.
Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 30 dní odo dňa prevzatia tovaru.
1) Na čo si dať pri nakupovaní obuvi najväčší pozor?
a) Pred objednaním obuvi VENUJTE POZORNOSŤ VEĽKOSTNEJ TABUĽKE TOPÁNOK Každá obuv môže mať inú veľkostnú tabuľku, preto číselné označenie ako napríklad "38" môže mať u dvoch rôznych topánok 2 rôzne veľkosti dĺžky stielky.
2) Ako zmerať chodidlo? Vo veľkostnej tabuľke uvádzame dĺžku stielky v centimetroch. Každá značka môže mať inú veľkostnú tabuľku, preto znova apelujeme na to, aby ste sa pozorne pozrel (a) na tabuľku veľkostí.
Pred objednaním tovaru je vhodné mať zmerané chodilo od päty až po palec. Razantne tak znížite riziko, že si zvolíte príliš malú alebo príliš veľkú obuv.
3) Keď mi budú topánky malé môžem ich vymeniť? Áno, počas 30 dní môžete vymeniť svoje topánky.
O tejto skutočnosti nás prosím informujte na e-mail infokvalitazamalo.sk.
Podľa normy STN EN ISO 19952 Obuv. Slovník, je „módna obuv" definovaná ako obuv, ktorá nie je navrhnutá a nevyrába sa na bežné nosenie a pri ktorej sa uprednostňuje módny štýl. Táto obuv je určená na krátkodobé občasné a nenáročné nosenie.
Materiály a typ konštrukcie sú vyberané s dôrazom na posledné módne trendy.
Pri vyberaní obuvi je potrebné zvážiť účel použitia, prevedenie a materiálové zloženie.
Pre každý účel použitia je vhodný iný druh obuvi ako športová, rekreačná, pánska vychádzková, dámska vychádzková, zimná, módna, domáca. Informácia o účele použitia obuvi a ošetrovaní sa nachádza v označení výrobku alebo pod týmto linkom.
Ak potrebujete obuv na každodenné nosenie, odporúčame Vám vybrať si obuv, ktorá je označená ako „vychádzková obuv".
Mená pri jednotlivých topánkach sú len pre lepšiu orientáciu, prípadná podobnosť týchto mien u iných predajcov je náhodná.
Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 30 dní odo dňa prevzatia tovaru.
Pri výmene a vrátení tovaru znáša náklady na poštovné kupujúci. (predávajúci znáša náklady pri výmene tovaru len po dohode s kupujúcim)
Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.
Výmenu tovaru je možné uskutočniť iba v prípade, ak to umožňujú skladové zásoby predávajúceho, tovar bol doručený nepoškodený a nejaví známky nosenia. V opačnom prípade sa má za to, že kupujúci odstúpil od kúpnej zmluvy.
Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom" obchode.
Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu.
Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe zaslanej poštou alebo emailom na adrese info@kvalitazamalo.sk spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy.
Kupujúci môže na toto použiť formulár na odstúpenie od zmluvy /pod týmto linkom/ (tento pošle predávajúcemu).
Ak by k tomuto došlo, zašlite nám spolu s tovarom a kompletnou dokumentáciou (faktúra originál) Vami podpísané písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením Vášho mena a priezviska, Vašej adresy, čísla objednávky alebo faktúry, dátumu objednania a čísla účtu pre finančné vysporiadanie.
Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.
Tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe najneskôr do 30 dní od dňa odstúpenia od zmluvy späť poštou na adresu Kvalita za málo-Marián Šadibol Nová Bystrica 75,PSČ 02305.
Kupujúci je odstúpením od zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie,nepoškodený, v originálnom obale a nepoužívaný.
Odporúčame tovar poistiť.
Zásielky na dobierku ako predávajúci nepreberáme.
Po platnom odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru.
Predávajúci ale nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady.
Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy.
Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe predávajúcemu, ak kupujúci neuviedol iný spôsob úhrady v písomnom prehlásení o odstúpení od zmluvy, a to bez účtovania ďalších poplatkov.
V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie funkčností a vlastností tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci má právo požadovať od kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru a kupujúci je o tejto skutočnosti upovedomený.
V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v skutočnej výške, náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru
Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu všeobecných obchodných podmienok predávajúcemu uhradiť náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.
Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu.
Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar pred tým, ako mu bol tovar od kupujúceho spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie a pod. doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie a pod. späť predávajúcemu.
Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša všetky náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.
Ak kupujúci nakúpi so stavom Doručenie zdarma, a vypovedá zmluvu /celú alebo čiastočne/ náklady v sume 5,-€ s DPH za naše doručenie mu budú započítané, tj.táto suma sa odrátava od sumy vráteného tovaru.
V prípade, ak kupujúci nesplní niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.
Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy ktorej predmet sa týka:
1) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,
2) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie jevhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.
3) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
4) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom, Kúpna cena tovaru Vám bude vždy potvrdená v spresnení objednávky e-mailom alebo telefonicky.
Kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.
Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH.
Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.
Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom. (zobrazí sa po kliknutí na tento link.)
Reklamačný formulár sa zobrazí po kliknutí na tento link.
Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou prípadne poštou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho.
Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri prevzatí od prepravcu/kuriéra a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru.
Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra či pošty alebo poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou aj poštou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby alebo pošty.
Kupujúci neprevezme od pošty alebo kuriéra poškodený tovar a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru.
Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci pracovníkovi kuriérskej služby alebo pošty, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté.
Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru telefonicky.
V prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu ukončenia jeho výroby predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvode nedodania.
Predávajúci poskytne možnosť dodania náhradného tovaru ak má kupujúci záujem aj o takýto náhradný tovar.
Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru.
V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené kupujúcemu v lehote 14 kalendárnych dní na uvedený bankový účet.
 
Alternatívne riešenie Sporov
  • Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@kvalitazamalo.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
  • Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
  • Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Ochrana osobných údajov Osobné údaje a ich ochrana v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
bod 23.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.
bod 23.2.Kupujúci resp. dotknutá osoba (ďalej ako „kupujúci" alebo „dotknutá osoba") poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním.
Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť.
Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, registrácia na internetovom obchode www.kvalitazamalo.sk, informácii o novinkách a akciových ponukách, realizovanie marketingových aktivít,pri zapojení sa do spotrebiteľskej súťaže sa výherca môže zverejniť na sociálnych sieťach kde bude zverejnené jeho Meno a Priezvisko bez adresy.
bod 23.3. Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých osôb na marketingové účely na základe ich žiadosti resp. súhlasu dotknutej osoby v súlade s § 11 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov.
Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov na tento účel pri objednaní tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.kvalitazamalo.sk, pri registrácii na internetovom obchode www.kvalitazamalo.sk alebo iným vhodným spôsobom.
Dotknutá osoba vyjadruje svoj súhlas zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky alebo pri registrácii na internetovom obchode www.kvalitazamalo.sk, aby predávajúci spracoval a uschovával jej osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa prípadne telefónne číslo pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o novinkách a akciových ponukách a spracovával ich vo svojom informačnom systéme Marketing.
Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho
bod 23.4. Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ"), aby predávajúci spracúval a uschovával jeho osobné údaje v rozsahu podľa bodu 23.1. a to na účely uvedené v bode 23.2.
Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZnOOÚ.
Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou.
Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
bod 23.5. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení.
bod 23.6. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedené v bode 23.2. týchto všeobecných obchodných podmienok.
bod 23.7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.
bod 23.8. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. bod 23.9. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať 1/ potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, 2/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu: a) identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný.
Objednávateľ súhlasí s tým, aby predávajúci poskytol osobné údaje spotrebiteľa potrebné na doručenie dotazníku spokojnosti s nákupom na internetovej stránke predávajúceho (v rozsahu emailová adresa, obsah objednávky) nezávislej hodnotiacej spoločnosti:
portál Heureka.sk (Naspers OCS Czech Republic, s.r.o., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 02387727 DIČ: CZ02387727) ,
portál Najnakup.sk (MINET s.r.o. L.Svobodu 46, 976 32 Badín Slovensko, IČO: 44325894 DIČ: 2022659397 IČ DPH: SK2022659397),
portál ceny.odpadnes.sk (ADV Europe, s.r.o. Hodžova 8 010 01 Žilina 1 Slovensko, IČO: 46681850 DIČ: 2023518398 IČ DPH: SK2023518398),
portál Pricemania.sk (Pricemania s. r. o. so sídlom Priemyselná 1/A, 821 09 Bratislava, IČO 43 860 559)
(dotazníky pre vyššie uvedené spoločnosti momentálne neodosielame)
Ochrana osobných údajov v našom systéme podľa smernice GDPR-odkaz tu https://kvalitazamalo.sk/ochrana-osobnych-udajov
Objednávateľ po odoslaní objednávky, alebo registrácii môže obdržať správy o ponukách tovarov, akciách a službách predávajúceho.
Objednávateľ môže zasielanie kedykoľvek odvolať cez link, ktorý sa nachádza v e-mailoch, ktoré mu budú doručované.
UPOZORNENIE: možné chyby alebo omyly v názvoch, popisoch a zobrazení produktov sú vyhradené.
Ceny produktov vo výške 0,00 EUR sú neplatné. Údaj o počte produktov k dispozícii je len informatívneho charakteru.
Tieto obchodné podmienky sú platné od 20.10.2014.
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia avšak tieto by boli zverejnené aj na webovej stránke kvalitazamalo.sk.
-aktualizované 25.5.2018
Kvalitazamalo.sk